Historik

Föreningen bildades de 24 september 1964

Efter beslut på ett möte med 80-talet sommarstugeägare bildades sommarstugeföreningen Femöre 1:1. Dess förste ordförande var ingenjör Åke Tibblin och sekreterare tullkontorist Ivar Sjöberg. Det var noga med titlarna på den tiden. Man beslutade om en inträdesavgift på 5 kronor och en årsavgift på likaledes 5 kronor.

Medlemsantalet var redan 1966 uppe i 174, alltså i samma storleksordning som år 2014. När detta skrivs är det snart 50 år sedan föreningen bildades. På den tiden var det Nyköpings stad som ägde marken, vilken såldes till Oxelösunds kommun i olika omgångar fram till september 1996.

Under årens lopp har de viktigaste frågorna, förutom arrendeavgifterna, rört framdragning av vatten och el till stugorna. Ett antal vattenföreningar är bildade och fungerar fortfarande på ideell basis. Fram till 2013 har det rört sig om sommarvatten men detta år anlades vatten och avlopp med vinterstandard på Södra Femöre. Också från Danviksholmarna har avlopp till Oxelösunds reningsverk anlagts. Vatten- och avloppsfrågan är högaktuell från 2014 och framåt, då Oxelösunds kommun efter den pågående Skärgårdsutredningen ska besluta om en fördjupad översiktsplan för skärgårdens öar.

1994 var det dags för en större revision av arrendenivåerna. Ett stort antal ärenden gick till Arrendenämnden i Västerås, som fastställde nya nivåer. Avtalen stadgar att dessa ska sägas upp senast ett år före avtalets utgång, annars förlängs avtalen automatiskt och arrendeavgiften justeras endast med konsumentprisindex varje år. Vid tre tillfällen har markägaren missat att säga upp avtalen, varför det inför 2014 var 20 år sedan den senaste arrendeförhandlingen ägde rum. Fastighetspriser och arrendenivåer har haft betydligt högre ökningstakt än konsumentpriserna, varför de flesta arrendatorerna har fått vidkännas en dryg fördubbling av avgifterna i senaste revisionen. I den närmaste omvärlden har ökningarna varit ännu större.

En huvudfråga för föreningen har under alla år varit friköp av tomter från markägaren. Under 2001 fick 34 arrendatorer på Danviksholmarna och Alklubbarna köpa sina tomter till bedömt marknadspris men med en rabatt på 30 %. Sedan dess har Sommarstugeföreningen arbetat hårt för att utköpen skulle fortsätta men kommunen har med hänvisning till kapacitetsbrist och prioritering av centralare permanentbebyggelse varit passiva på sommarstugefronten. År 2017 är läget att det för hela Västra Femöre finns färdiga detaljplaner och fastighetsbildningen är klar. Mellan kanotklubben och gamla bondgården V Femöre (etapp 1) har tomtförsäljningar påbörjats, medan det utanför bondgården ännu inte finns några tomtpriser fastställda. 

 Nedan följer ett antal artiklar som har varit införda på aktuelltsidan men som nu förflyttats till den historiska avdelningen.

 

2015-03-02 

Friköp av tomter på öarna och på Södra Femöre

Sommarstugeföreningen har i alla år varit drivande för att arrendatorer ska ha möjlighet att köpa sina tomtplatser. Under 2001 fick 34 arrendatorer på Danviksholmarna och Alklubbarna friköpa. Innan den fördjupade översiktsplanen för skärgården (”Skärgårdsplanen”) är klar, kommer inga ytterligare friköp att kunna göras på öarna. Under 2014 påbörjades utförsäljning på Västra Femöre.

Föreningens styrelse gjorde en framställan till kommunen för att väcka frågan om friköp på övriga Femöre. Man ville bl. a. se om det är möjligt att föra in sådana restriktioner för friköpta tomter som gör att området behåller sin karaktär av fritidsområde. Sådana restriktioner finns i nuvarande arrendeavtal. Efter ett möte med kommuntjänstemän drogs framställan tillbaka, eftersom frågan behöver ytterligare juridisk utredning. Det skulle i värsta fall kunna bli försämrade byggmöjligheter om det blir detaljplaner för området. Under mötet togs frågan om Ljungholmens status upp och beskedet var att det ska utarbetas en ny översiktsplan under innevarande mandatperiod.

 Föreningens hållning är att var och en ska kunna välja om man vill friköpa eller fortsätta arrendera.

 

2015-03-02

Hovrättsdom om arrenden hos Sjösa Gård.

 Under 2013 och 2014 har tvist pågått mellan markägaren Sjösa Gård och arrendatorer av fritidstomter inom dess ägor. Tomterna ligger på öar och på fastlandet norr om Örsbaken. Markägaren har begärt mycket stora höjningar av arrendena. Några fall gick till Arrendenämnden för avgörande. Där har markägaren begärt arrenden på 35-55 tusen kronor per år. Arrendenämnden dömde till nivåerna 25-35 tusen kronor.

 Båda parterna överklagade beslutet till Svea Hovrätt, arrendatorerna med hänvisning till att höjningarna var orimligt stora. Hovrätten dömde i dessa fall till nivåer på 27-40 tusen kronor. 

 2015-03-02 Arrendenämnden 

utslag-i-arrendenamnden-for-de-tomter-som-overklagats.doc

 

2014-10-30 Skärgårdsplanen skargardplanen-2014.docx

 2013-05-10 nya-arrenden.docx

2013-01-09 yttrande-over-vindkraft-vid-kusten-samt-kommunens-svar.rtf

2012-12-15 noteringar-fran-medlemsmote-9-december-2012.doc

2012-10-18 va-projektet-for-sodra-femore-nu-graver-vi.doc

2012-08-26 detaljplanen-for-femore-1-e-fslutl.docx

 

 

ARKIV

 Årsmöte 2017

protokoll-fran-sommarstugeforeningens-arsmote-2017.rtf

bilaga-4-bokslut-2016.pdf

Årsmöte 2016

arsmotesprotokoll-2016-bilagor-tot-10-sidor.pdf

bokslut-2015.xlsx

 Årsmöte 2015 

protokoll-fran-sommarstugeforeningens-arsmote-2015-jb.rtf

bilaga-4-bokslut-2014.pdf

Årsmöte 2014

https://uploads.staticjw.com/so/sommarstugeforeningen/protokoll-fran-sommarstugeforeningens-arsmote-2014-mk-4-jb.rtf

https://uploads.staticjw.com/so/sommarstugeforeningen/bokslut-2013.pdf

 Årsmöte 2013

protokoll-fran-sommarstugeforeningens-arsmote-2013.rtf

bokslut-2012.pdf  

Årsmöte 2012

arsmotesprotokoll-12-05-06-2.pdf