Senaste nytt

Årsmötet 3 juni 2018

Sommarstugeföreningen Femöre 1:1 höll årsmötet söndagen den 3 juni kl. 14 i Eventsalen (Koordinaten/Biblioteket) i Oxelösund. 71 medlemmar närvarade. Styrelsen omvaldes i sin helhet och Ulrika Sjödin valdes in som en av revisorerna.

I verksamhetsberättelsen redogjordes för arbetet med avgiftsförhandlingarna, tvistefrågan om att vi arrenderar hela tomter, byggstoppet på arrenderad mark, friköp av tomter samt om VA-frågan på öarna.

Stämman beslutade att föreningen kan ta ut en extra avgift på upp till 300 kronor per arrende för att betala advokatkostnader i den pågående tvisten om arrendena. Ett justerat men ännu ej undertecknat protokoll från årsmötet finns under ”DOKUMENT

 

Uppsagda arrendeavtal

Kommunen har sagt upp arrendeavtalen för villkorsändring och begär 50 % höjning av avgifterna. På uppdrag av arrendatorerna har Sommarstugeföreningen lämnat ett motbud men kommunen meddelade att ärendet skulle överlämnas till Arrendenämnden i Västerås, vilket har skett. Sommarstugeföreningen har uppmanat medlemmarna att tills vidare inte godta kommunens yrkanden.

 4 arrenden löpte ut 31 december 2017. Övriga arrendeavtal löper fram till 1 januari 2019. Kommunen har under senare år hävdat att vi bara arrenderar marken under huvudbyggnaden. Efter långa förhandlingar och dryga advokatkostnader har föreningen fått tjänstemännen att medge att vi arrenderar normala tomter. De lär också ha informerat kommunstyrelsen om att vi är överens.

 

Förhandlingar i Arrendenämnden den 13 september

Förhandlingarna avseende de 4 arrendena på de gamla gårdarna Södra och Västra Femöre är utsatta till torsdagen den 13 september i Nyköping. Arrendatorernas talan förs av Sommarstugeföreningens ordförande Gunnar Rabe med biträde av Landahls Advokatbyrå.

 

 

 Detta arbetar vi för

Föreningen har arbetat i många år med att arrenderade tomter ska få friköpas från Oxelösunds kommun till så fördelaktiga villkor som möjligt. De som inte vill köpa sin tomtplats ska få fortsätta arrendera på rimliga villkor. Nu pågår utförsäljningar på Västra Femöre. Kommunen har sagt sig vilja gå vidare med utförsäljningar inom andra områden när Västra Femöre är avklarat.

En annan viktig uppgift är att stötta medlemmarna i förhandlingar med markägaren Oxelösunds kommun.

Föreningen är medlem i Bostadsarrendatorernas Riksorganisation, BARO, som försöker påverka lagstiftningen och stärka arrendatorernas ställning mot markägare. Formellt har arrendatorer ett starkt besittningsskydd men en del markägare försöker kringgå detta genom att begära mycket höga arrendeavgifter.

Föreningen är remissinstans i ett antal frågor som kommunen driver.

  • Vi har vi uttalat oss kritiskt mot den kraftiga utbyggnaden av permanentbostäder på Femöre, där bostäder för flera hundra personer kommer att inverka negativt på Femöre som fritidsområde.
  • Tidigare har vi också uttalat oss mot höghus på Ljungholmen.
  • I fråga om gränsdragning av naturreservatet på Femöre har vi hävdat stugägarnas intressen när kraftiga inskränkningar har gjorts på tomtplatserna.
  • Föreningen arbetar för att eventuella vindkraftsparker inte ska få förstöra naturupplevelsen i havsbandet.
  • Vi har gett in remissyttrande till kommunens förslag till den s.k. skärgårdsplanen, vilken vi tycker är mycket fint utarbetad men där vi vill att fler ska få friköpa sina arrendetomter inom järnverkets och hamnens "influensområden".

Det kostar 200 kronor per år att vara medlem och stötta arbetet att hävda sommarstuge-ägarnas intressen. Vi har medlemsmöte en gång per år där man väljer styrelse, diskuterar aktuella frågor, bjuds på kaffe/te med bröd och lyssnar till intressanta föredrag om t.ex. Hävringe, Oxelösunds historia, kommunala planer mm. Intresserad? Kontakta oss här.