Senaste nytt

Årsmöte 3 juni 2018

Styrelsen för Sommarstugeföreningen Femöre 1:1 har beslutat kalla till årsmöte söndagen den 3 juni kl 14 i Eventsalen (Koordinaten/Biblioteket) i Oxelösund. Kaffe med dopp serveras. Kallelse med dagordning och diverse underlag kommer att sändas ut senare under våren. Enligt stadgarna ska kallelse sändas ut senast 14 dagar före mötet. Förslag och önskemål från medlemmarna ska inges till styrelsen senast 8 dagar före mötet, om de ska kunna bli föremål för beslut.

4 uppsagda arrendeavtal

Kommunen har sagt upp arrendeavtal för villkorsändring för fyra arrenden. Man begör 50 % höjning av avgifterna att gälla från 1 januari 2018. På uppdrag av arrendatorerna har Sommarstugeföreningen lämnat ett motbud men kommunen meddelade att ärendet skulle överlämnas till Arrendenämnden i Västerås för avgörande, vilket nu har skett. De fyra arrendatorerna har meddelat att de inte godtar kommunens yrkande. 

Ytterligare uppsagda arrendeavtal

De flesta av arrendeavtalen löper fram till 1 januari 2019. Kommunen har sagt upp även dessa för villkorsändring, även här med yrkande på 50 % avgiftshöjning. Sommarstugeföreningen har uppmanat medlemmarna att tills vidare inte godta kommunens yrkanden.

 

 

 

 

 Detta arbetar vi för

Föreningen har arbetat i många år med att arrenderade tomter ska få friköpas från Oxelösunds kommun till så fördelaktiga villkor som möjligt. De som inte vill köpa sin tomtplats ska få fortsätta arrendera på rimliga villkor. Nu pågår utförsäljningar på Västra Femöre. Kommunen har sagt sig vilja gå vidare med utförsäljningar inom andra områden när Västra Femöre är avklarat.

En annan viktig uppgift är att stötta medlemmarna i förhandlingar med markägaren Oxelösunds kommun.

Föreningen är medlem i Bostadsarrendatorernas Riksorganisation, BARO, som försöker påverka lagstiftningen och stärka arrendatorernas ställning mot markägare. Formellt har arrendatorer ett starkt besittningsskydd men en del markägare försöker kringgå detta genom att begära mycket höga arrendeavgifter.

Föreningen är remissinstans i ett antal frågor som kommunen driver.

  • Vi har vi uttalat oss kritiskt mot den kraftiga utbyggnaden av permanentbostäder på Femöre, där bostäder för flera hundra personer kommer att inverka negativt på Femöre som fritidsområde.
  • Tidigare har vi också uttalat oss mot höghus på Ljungholmen.
  • I fråga om gränsdragning av naturreservatet på Femöre har vi hävdat stugägarnas intressen när kraftiga inskränkningar har gjorts på tomtplatserna.
  • Föreningen arbetar för att eventuella vindkraftsparker inte ska få förstöra naturupplevelsen i havsbandet.
  • Vi har gett in remissyttrande till kommunens förslag till den s.k. skärgårdsplanen, vilken vi tycker är mycket fint utarbetad men där vi vill att fler ska få friköpa sina arrendetomter inom järnverkets och hamnens "influensområden".

Det kostar 200 kronor per år att vara medlem och stötta arbetet att hävda sommarstuge-ägarnas intressen. Vi har medlemsmöte en gång per år där man väljer styrelse, diskuterar aktuella frågor, bjuds på kaffe/te med bröd och lyssnar till intressanta föredrag om t.ex. Hävringe, Oxelösunds historia, kommunala planer mm. Intresserad? Kontakta oss här.