Senaste nytt

Arrendeförhandlingarna - överklagande till hovrätten

Processen i förhandlingarna började med att Arrendenämnden i Västerås i oktober 2018 fastställde avgiftsnivåerna för 4 arrenden på Femöre, vilka har en avtalsperiod som ligger ett år tidigare än övriga arrenden på Femöre och öarna. Sommarstugeföreningen anlitade advokat i Arrendenämnden och utslaget blev en sänkning av kommunens yrkande på 50% ökning.

Med utgångspunkt från dessa nivåer förhandlade Sommarstugeföreningen om riktvärden för övriga tomter på Femöre som ligger i de tre kategorier som hittills har haft 23.000, 19.000 och 17.000 kronor i årsavgift. Det resulterade i en viss sänkning i förhållande till Arrendenämndens utslag.

Det gick inte att få en uppgörelse för ”skogstomterna” på Femöre, med tidigare avgift på 15.000 kronor (2014), och inte heller för tomter på öarna i skärgården, så dessa fick hänskjutas till Arrendenämnden.  

 I slutet av augusti 2019 besökte Arrendenämnden ett antal tomter på Femöre och på öarna, både s.k. prövningstomter och jämförelsetomter. Under synen visade det sig att tio arrendatorer på öarna hade accepterat kommunens yrkande på 50% höjning och skrivit på avtal.

 Nämndens utslag, som kom i september 2019, blev att skogstomterna på fick en lägre procentuell ökning än övriga på Femöre, vilket Sommarstugeföreningen accepterade som riktvärde, dvs en höjning till 21.000 kronor.

 Däremot gick nämnden helt på kommunens yrkande för tomter på öarna med motiveringen att de påskrivna avtalen innebar att en ny nivå hade etablerats. För strandtomter betyder det 33.000 kronor i årsavgift. Nämnden bortsåg helt från arrendatorernas hänvisning till en hovrättsdom med lägre avgifter på öar utan landförbindelse och även från jämförelsetomter med betydligt lägre avgifter inom kommunen.

 Åtta av de berörda arrendatorerna har överklagat utslaget och med hjälp av advokat inlämnat en skrivelse till Svea Hovrätt. Här hävdas att ett fåtal frivilliga överenskommelser inte kan utgöra en etablerad nivå för en stor mängd tomter, samt att en tidigare avkunnad hovrättsdom fastställt att öar utan landförbindelse ska ha betydligt lägre avgifter än fastlandet. Hovrätten förväntas ta upp målet i vår, men det är osäkert.

 Under fliken Aktuellt finns redogörelse för tidigare skeden i förhandlingsprocessen.

 

 

 Detta arbetar vi för

Föreningen har arbetat i många år med att arrenderade tomter ska få friköpas från Oxelösunds kommun till så fördelaktiga villkor som möjligt. De som inte vill köpa sin tomtplats ska få fortsätta arrendera på rimliga villkor. Nu pågår utförsäljningar på Västra Femöre. Kommunen har sagt sig vilja gå vidare med utförsäljningar inom andra områden när Västra Femöre är avklarat.

En annan viktig uppgift är att stötta medlemmarna i förhandlingar med markägaren Oxelösunds kommun.

Föreningen är medlem i Bostadsarrendatorernas Riksorganisation, BARO, som försöker påverka lagstiftningen och stärka arrendatorernas ställning mot markägare. Formellt har arrendatorer ett starkt besittningsskydd men en del markägare försöker kringgå detta genom att begära mycket höga arrendeavgifter.

Föreningen är remissinstans i ett antal frågor som kommunen driver.

  • Vi har vi uttalat oss kritiskt mot den kraftiga utbyggnaden av permanentbostäder på Femöre, där bostäder för flera hundra personer kommer att inverka negativt på Femöre som fritidsområde.
  • Tidigare har vi också uttalat oss mot höghus på Ljungholmen.
  • I fråga om gränsdragning av naturreservatet på Femöre har vi hävdat stugägarnas intressen när kraftiga inskränkningar har gjorts på tomtplatserna.
  • Föreningen arbetar för att eventuella vindkraftsparker inte ska få förstöra naturupplevelsen i havsbandet.
  • Vi har gett in remissyttrande till kommunens förslag till den s.k. skärgårdsplanen, vilken vi tycker är mycket fint utarbetad men där vi vill att fler ska få friköpa sina arrendetomter inom järnverkets och hamnens "influensområden".

Det kostar 200 kronor per år att vara medlem och stötta arbetet att hävda sommarstuge-ägarnas intressen. Vi har medlemsmöte en gång per år där man väljer styrelse, diskuterar aktuella frågor, bjuds på kaffe/te med bröd och lyssnar till intressanta föredrag om t.ex. Hävringe, Oxelösunds historia, kommunala planer mm. Intresserad? Kontakta oss här.