Senaste nytt

Förhandling om arrendeavgifter

Arrendenämnden i Västerås har meddelat beslut om avgifter för fyra arrenden på Södra och Västra Femöre med avtalsperiod 2018-2022. Nämnden sänkte avgifterna på S Femöre med 1000 kronor per år jämfört med kommunens yrkande och med 10.000 kronor på V Femöre. Det senare motiveras av störning från den stundtals mycket täta trafiken till Skärgårdsvåfflan, att den breddade vägen gjort intrång på tomten, en insynsskyddande häck försvunnit samt att en väg till grannen dragits över en del av tomten. Allt sammantaget en extremt stor försämring enligt arrendenämnden och man kan inte räkna med så stora avgiftsreduktioner på övriga Femöre.

 

Arrendenämndens beslut för avgifterna på S Femöre sätter riktpunkter för övriga tomter på Femöre men Sommarstugeföreningen hävdar att de tre tomterna på S Femöre är särskilt attraktiva i sina respektive kategorier och inte helt representativa, varför vi eftersträvar något lägre riktvärden.

 

De tomter som inte innefattas i arrendenämndens beslut är ”skogstomter” på Femöre, med idag 15.000 kronor i avgift, samt tomter på öarna. Här skiljer sig föreningens och kommunens uppfattningar om rätt avgiftsnivå mycket åt. Senaste mötet när detta skrives var den 14 januari 2019, men förhandlingarna fortsätter och båda parterna söker nu vägar framåt för att om möjligt undvika att gå till arrendenämnden.

 

 Detta arbetar vi för

Föreningen har arbetat i många år med att arrenderade tomter ska få friköpas från Oxelösunds kommun till så fördelaktiga villkor som möjligt. De som inte vill köpa sin tomtplats ska få fortsätta arrendera på rimliga villkor. Nu pågår utförsäljningar på Västra Femöre. Kommunen har sagt sig vilja gå vidare med utförsäljningar inom andra områden när Västra Femöre är avklarat.

En annan viktig uppgift är att stötta medlemmarna i förhandlingar med markägaren Oxelösunds kommun.

Föreningen är medlem i Bostadsarrendatorernas Riksorganisation, BARO, som försöker påverka lagstiftningen och stärka arrendatorernas ställning mot markägare. Formellt har arrendatorer ett starkt besittningsskydd men en del markägare försöker kringgå detta genom att begära mycket höga arrendeavgifter.

Föreningen är remissinstans i ett antal frågor som kommunen driver.

  • Vi har vi uttalat oss kritiskt mot den kraftiga utbyggnaden av permanentbostäder på Femöre, där bostäder för flera hundra personer kommer att inverka negativt på Femöre som fritidsområde.
  • Tidigare har vi också uttalat oss mot höghus på Ljungholmen.
  • I fråga om gränsdragning av naturreservatet på Femöre har vi hävdat stugägarnas intressen när kraftiga inskränkningar har gjorts på tomtplatserna.
  • Föreningen arbetar för att eventuella vindkraftsparker inte ska få förstöra naturupplevelsen i havsbandet.
  • Vi har gett in remissyttrande till kommunens förslag till den s.k. skärgårdsplanen, vilken vi tycker är mycket fint utarbetad men där vi vill att fler ska få friköpa sina arrendetomter inom järnverkets och hamnens "influensområden".

Det kostar 200 kronor per år att vara medlem och stötta arbetet att hävda sommarstuge-ägarnas intressen. Vi har medlemsmöte en gång per år där man väljer styrelse, diskuterar aktuella frågor, bjuds på kaffe/te med bröd och lyssnar till intressanta föredrag om t.ex. Hävringe, Oxelösunds historia, kommunala planer mm. Intresserad? Kontakta oss här.